Dane osobowe – informacja

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny z siedzibą w 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 6, występująca w niniejszej informacji jako NSD, będąc administratorem danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem: zlecenia pomiaru, umowy sprzedaży i podczas jej trwania, a także realizacji zleceń serwisowych zlecanych przez państwa, zapytań ofertowych i składanych ofert, korzystania z serwisu internetowego nowysalondrzwi.pl.

DANE OSOBOWE:

 • osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, adres kontaktowy, email, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko.
 • przedsiębiorcy: NIP, REGON, nr konta bankowego, siedziba firmy, telefon stacjonarny lub komórkowy do kontaktu.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji zawartych umów oraz świadczenia usług, w tym zgłoszeń zleconych prac serwisowych, zapytań ofertowych, dostaw towarów i planowania wykonania usług, obsługi reklamacji, obsługi płatności,
 • realizacji obowiązków NSD związanych z prawem w tym podatkowym, ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, wystawianie, przechowywanie i księgowanie dokumentów handlowych, bankowych i kasowych, archiwizacja dokumentów,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • ochrony praw NSD zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z dochodzenia zaległości płatniczych w ramach windykacji i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych i promocyjnych w przypadku wyrażenia przez Państwa odpowiednich zgód.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH

 • NSD może przekazywać Państwa dane osobowe osobą trzecim dla celów wykazanych w dokumencie „Informacja o ochronie danych osobowych”,
 • podmiotom, z którymi NSD ma zawartą umowę współpracy (np. ekipy montażowe, usługi transportowe),
 • NSD może także przekazywać organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

NSD zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez NSD i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i NSD.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pastwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych; NSD dostarczy Państwu na żądanie, kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za kolejne kopie może być naliczona opłata w rozsądnej wysokości na pokrycie kosztów administracyjnych,
 • sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a NSD ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, NSD wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez NSD w formacie umożliwiającym odczytanie,
 • prawo sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na NSD może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z NSD, pod adresem: 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 6, Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny, e-mail biuro@nowysalondrzwi.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.